Utbildning i Puls och Agila organisationer

Utbildningar i Agile Pulse

Vi erbjuder två olika typer av utbildningar.

 • Föreläsande kurser med övningar i grupp
 • Workshops där deltagarna utarbetar och planerar någonting konkret med stöd av läraren (t.ex. planerar projekt och sätter upp projektpulstavlor).

Översikt kurser och workshops

Namn Typ Längd Vad
Agile Multi-Project Management with Pulse Kurs 2 dagar Kurser för chefer som förklarar vad Puls är och hur Puls används för att leda verksamheten.
Agile Pulse Basic Kurs 2 dagar Kurs för utvecklare och projektledare som ger en grundläggande förståelse för Puls.
Forma och förankra en strategisk inriktning och design Workshop 1 dag Prioritera inom vilka områden man ska fokusera sina utvecklingsresurser under de närmaste åren.
Sätt upp pulstavla för strategisk inriktning (portföljteamet) Workshop 2 dagar Arbeta fram och sätta upp underlag för pulstavlan. Starta upp pulsmötena.
Sätt upp pulstavla för strategisk design (produktteam) Workshop 2 dagar Arbeta fram och sätta upp underlag för pulstavlan. Starta upp pulsmötena.
Sätt upp pulstavlor för projekt Workshop 2 dagar Arbeta fram och sätta upp underlag för pulstavlan. Starta upp pulsmötena.

Föreläsande kurser

Agile Multi-Project Management with Pulse, 2 dagar

Målgrupp. Chefer och beslutsfattare som vill få en förståelse för vad Puls är, hur arbete med Puls bedrivs och hur ett införande av puls skulle påverka den egna verksamheten.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Kursen är uppdelad i sju moment.

 • Introduktion – grundläggande begrepp, hur pulsorganisationen är uppbyggd och hur den skalas.
 • Utjämna arbetsbelastning – köteori och Littles lag, samt vilka effekter detta har på hur arbetet bör organiseras.
 • Realtidsplanering – hur detaljplanering i realtid minskar osäkerheten, samt hur pulsmötesfrekvensen påverkar aktiviteternas storlek och overheadkostnad.
 • Riskhantering – hur arbete med olika grad av komplexitet och osäkerhet bör organiseras.
 • Strategisk inriktning och design – hur verksamhetens ledning arbetar och visualiserar sitt resultat för att fokusera företagets resurser.
 • Teamarbete – vad som krävs för att människor ska kunna arbeta ihop.
 • Problemhantering – hur problem och avvikelser hanteras med ett minimum av administration.

Agile Pulse basic, 2 dagar

Målgrupp är utvecklare och projektledare som arbetar med projekt och uppdrag. Kursen ger en introduktion till de begrepp och metoder som används i Puls.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Denna kurs hålls som öppen kurs i samarbete med STF  Ingenjörsutbildning under namnet Agil visuell projektledning.

Kursen är uppdelad i sju moment.

 • Introduktion – grundläggande begrepp och pulsorganisationens uppbyggnad.
 • Utjämna arbetsbelastning – köteori och Littles lag och vilka effekter detta har på hur arbetet bör läggas upp.
 • Teamarbete – vad som krävs för att människor ska arbeta ihop i team samt vilka hjälpmedel som behövs.
 • Realtidsplanering – att planera steg-för-steg (iterativt) för att minimera osäkerheten, samt hur detta går till med aktivitetsplaner, aktivitetsfönster och dagliga pulsmöten.
 • Riskhantering – att organisera arbetet i projekt och team för att möta olika risksituationer.
 • Strategisk inriktning och design – hur ledning och chefer arbetar för att fokusera och genomföra strategier.
 • Problemhantering – hur problemlogg och beslutslogg används för att administrera problem och problemlösning med ett minimum av administration.

Worshop

Forma och förankra en strategisk inriktning och design, 1 dag

Målgruppen är verksamhetens ledningsgrupp, produktledning samt andra nyckelpersoner.

I denna workshop kommer deltagarna arbeta tillsammans med stöd av läraren för att prioritera inom vilka områden man ska fokusera sina utvecklingsresurser under de närmaste åren, vad som är möjligt att uppnå inom dessa fokusområden samt grovt vilka utvecklingsinsatser som då krävs. Efter denna workshop kan strategisk inriktning, affärsmål och programplaner visualiseras på portfölj- respektive produktpulstavlan. Dessutom har deltagarna skapat en gemensam förståelse för vilka utmaningar, möjligheter som ligger framför dem samt hur olika initiativ är kopplade till varandra.

Sätt upp pulstavla för strategisk inriktning (portföljteamet), 2 dagar

Målgruppen är verksamhetens ledningsgrupp, som har det övergripande ansvaret för investeringar och vilka projekt som ska startas.

I denna workshop kommer deltagarna arbeta tillsammans med stöd av läraren för att ta fram underlag som ska finnas på portföljpulstavlan, sätta upp portföljpulstavlan, samt hur pulstavlan ska användas i frekventa pulsmöten.

Sätt upp pulstavla för strategisk design (produktteam), 2 dagar

Målgruppen är produktchefer, programchefer, uppdragschef och andra som kommer att delta i utformning och realisering av den strategiska designen.

I denna workshop kommer deltagarna arbeta tillsammans med stöd av läraren för att ta fram underlag som ska finnas på produktpulstavlan, sätta upp produktpulstavlan, samt hur pulstavlan ska användas i frekventa pulsmöten.

Sätt upp pulstavlor för projekt, 2 dagar

Målgruppen är utvecklare och projektledare som arbetar med projekt och uppdrag.

I denna workshops kommer kursdeltagarna, indelade i grupper på 4 – 6 personer, att planera ett eller flera projekt. Resultatet för varje projekt kommer att bli ett förslag till målbild, synkroniseringsplan, resursplan, riskplan och aktivitetsplaner. Med dessa sätter grupperna upp sina pulstavlor så att de kan börja hålla dagliga pulsmöten i sina projekt.

 

Agila organisationer