Detta är puls

Puls är ett sätt att implementera agil och lean, dvs. skapa decentraliserade och självorganiserade grupper med visuell styrning och jidoka. Puls skapar sin struktur med hjälp av nätverk.

Puls består av visuell styrning och feltolerans (jidoka). Visuell styrning kallas ibland visuell planering. Puls används bl.a. inom strategi och utveckling såsom strategiutveckling, marknadsutveckling och produktutveckling. Men puls används också inom produktion, inköp och sälj. Ett pulsmöte äger rum framför en pulstavla vars innehåll talar om vad som ska utföras. Innehållet skapas genom gruppens handlingar. Med puls implementeras agil och lean, dvs. man skapar decentraliserade och självorganiserade arbetsgrupper inom ramen för en av av ledningen koordinerad verksamhet (”multiprojektledning”).

Multiprojektledning för att öka innovationerna

Ny forskning har visat att innovationerna i Sverige minskat samtidigt som produktiviteten inom FoU sjunkit drastiskt. Det finns äldre forskning som visar att byråkratiskt arbetssätt hämmar kreativiteten. Samma forskning visar också att autonoma projekt leder till suboptimering. I Puls har byråkratin tagit bort och ersatts med metoder baserade på lean, agil och uppdragstaktik. För att undvika suboptimering utgår Puls från en multiprojektledning. Ledning och chefer har genom denna kontroll på FoU på en övergripande nivå samtidigt som medarbetarna kan arbeta i en decentraliserad miljö. Vi kallar detta koncept, utvecklat av Parmatur, för en Agil nätverksorganisation.

Pulsguiden® – detta är puls

Pulsguiden är Parmaturs metodsamling för puls i strategi- och utvecklingsarbete med en agil organisation. Lean och agil är ett sätt att styra verksamheten visuellt istället för med ordergivning eller målstyrning och bygger bland annat på visuell styrning, jidoka och samordning mellan olika grupper. Pulsguiden använder ett nätverk av samverkande pulsmöten som stöds av pulstavlor och för ändamålet anpassade metoder. Nätverket av pulsmöten, pulsrummet där alla pulsmöten äger rum, tillsammans med metoderna och pulstavlorna, bildar systemet som styr verksamheten. Genom att pulsmötena samverkar blir verksamheten lättrörlig (agil), man kan t.ex. snabbt anpassa sig till ändrade marknadsförutsättningar.

Pulsguiden kännetecknas av ett ett visuellt arbetssätt med pulsmöten och pulstavlor för verksamheter som arbetar med osäkerhet eller föränderliga flöden. Alla pulsmöten är tvärfunktionella. Osäkerhet präglar produkt- och marknadsutveckling där man vid arbetets början inte kan beskriva hur den färdiga lösningen kommer att se ut. Föränderliga flöden finns i uppdrags- och ärendehantering där man ständigt ska lösa nya problem och svara på nya frågor av varierande omfattning och svårighetsgrad.

På pulstavlan visualiseras mål, planer, läge, beslut och problem. Genom att gruppen (t ex ledningsgrupp, projektgrupp, arbetsgrupp) träffas dagligen kan deltagarna gemensamt bearbeta ny information och anpassa sig till aktuella förhållanden. Man agerar på det som sker utifrån den information som medlemmarna bär med sig till pulsmötet och med den samlade kunskap som man bygger upp i gruppen. Pulstavlan ger stabilitet till gruppens diskussioner och påminner om vilka uppgifter gruppen ska lösa.

Pulsguiden är ett system av pulsmöten länkade till varandra för att etablera en agil nätverksorganisation. Pulsmötena stöds av pulstavlorna som finns samlade i ett pulsrum. Pulsrummet utgör en arena för interaktion och beslut i verksamheten. Varje grupp har sitt pulsmöte och pulsmötena interagerar så att de tillsammans bildar ett nätverk. Där finns t ex pulsmöten för projekt och ärendehantering, liksom för strategiarbete och resurshantering.

Förhindra överbelastning

Det är nödvändigt att med Pulsguiden bygga in mekanismer som förhindrar överbelastning och splittring enligt Littles lag. Fokusering och färre uppgifter på gång samtidigt gör det möjligt att samarbeta och att gemensamt flytta sig framåt i grupperna varpå ledtiderna sjunker och genomflödet ökar. Även utjämning av arbetsbelastningen mellan individer och över tid är viktig.

Med ökad interaktion mellan individer och arbetsgrupper ökar sannolikheten för att värdeskapande arbete ska uppstå. Det gynnar också lärandet och stimulerar nytänkande. Med en agil nätverksorganisation kan verksamheten färdigställa fler projekt och hantera fler ärenden på kortare tid. Man kan också arbeta kontinuerligt och integrerat med strategiska frågor för att bättre förstå och möta kundernas behov.

Erfarenhet från användare av Pulsguiden har visat att man kan flerfaldiga antalet genomförde projekt samtidigt som lönsamheten ökas. Svaret på ”vad är puls” ser olika ut beroende på verksamhet. Men puls bör utgå från visuell styrning och jidoka. Och puls bör också vara organiserat genom ett nätverk.

Detta är puls – läs mer

Läs mer i boken Agil Organisering med Puls som utförligt beskriver konceptet bakom puls och agila nätverksorganisationer.

Läs också Vad är Puls?

← Föregående     Nästa →

Agila organisationer