Kategoriarkiv: Multiprojektledning

Tekniken att leda en verksamhet som har många samtidigt pågående projekt och uppdrag på gång kallas multiprojektledning. Parmatur har byggt in multiprojektledning i en agil organisation med hjälp av lean.

Från hierarkisk till agil organisation

Att gå från hierarkisk till agil organisation är att bli decentraliserad så beslut kan tas vid källan just-in-time. En lösning är att organisera i nätverk. Det gör organisationen mer mångsidig. 

Ross Ashby anses av många som en av upphovspersonerna till komplexitetsteorin. Ashby kanske viktigaste lag säger att det krävs komplexitet för att hantera (eller absorbera) komplexitet. Ett system, t.ex. ett företag, måste i enlighet med denna lag kunna uppvisa lika mycket komplexitet som den omvärld man verkar i. Detta för att kunna tolka och förstå vad som pågår. Men vad betyder detta, egentligen?

Fortsätt läsa Från hierarkisk till agil organisation

Ledtider i produktutveckling

ThroughputLedtider i produktutveckling har länge varit ett problem i verksamheter. Redan i forskning från 1950-talet pekade företagsledningar ut produktutveckling som ett problemområde. Under åren har många ansatser gjorts för att förbättra situationen, ofta har det blivit ett steg fram och två tillbaka.

Fortsätt läsa Ledtider i produktutveckling

Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Agil nätverksorganisation är ett nytt sätt organisera en verksamhet på. En agil nätverksorganisation kan hantera komplexa ärenden i högt tempo.

Under de år vi har arbetat med att implementera Pulsguiden hos företag har vi av erfarenhet lärt oss att frekvensen i pulsmötena, antalet olika pulsmöten och andelen av verksamheten som involveras i pulsnätverket är viktiga för framgång. Ju högre desto bättre.

Fortsätt läsa Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer

Inforande-av-puls

Den bästa sättet skapa tvärfunktionellt arbete är med hjälp av en fraktal, skalfritt, nätverk. En sådan organisation blir snabbrörlig, agil.

Tvärfunktionellt arbete – som projekt, scrum och ledningsgrupper – har idag blivit naturliga inslag i de flesta verksamheter. Så var dock inte arbetet organiserat när jag började min första anställning i början på 80-talet. Då sköttes samverkan mellan olika funktioner av chefer, det var inte ens självklart att ingenjörer i samma funktion pratade arbete med varandra. Men redan då var komplexiteten i arbetsuppgifterna så stor att cheferna inte längre förmådde sköta samverkan på ett effektivt sätt. Lösningen kom att bli projekt.

Fortsätt läsa Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer

ISO 9001 och lean kompletterar varandra

ISO 9001 och lean går utmärkt att kombinera. Med ISO 9001 visar man upp att man har kontroll i det man gör. Med lean skapar effektivitet.

Jag får ibland frågan om lean i produktutveckling går att kombinera med ISO 9000. Svaret är kort. Javisst! ISO 9000 förväntar sig en grundläggande ordning och reda, att man har kontroll på det man gör. Och det är just vad man får med Parmaturs puls – man får kontroll.

Fortsätt läsa ISO 9001 och lean kompletterar varandra

Nackdelar med projektarbete

Nackdel med projektarbete är att det skapas avstånd mellan människor
Nackdel med projektarbete är att det skapas avstånd mellan människor

Nackdelar med projektarbete är dels att många projektmodeller är baserade på byråkratiska traditioner, dels att projektarbetsformen saknar strukturer för övergripande samordning. Det behövs en multiprojektledning. 

På 1960-talet uppstod idén om strategiarbete som en storskalig planeringsprocess. Denna skulle resultera i en årlig uppdaterad strategi för företaget. En tidig kritiker var Henry Mintzberg. Han menade bl.a. att denna typ av planering är kontraproduktiv. Företaget får en toppstyrning som snarare förhindrar framväxande av nya strategier. Planerna verkar snarare som en konserverande kraft än som en förändringskraft. Man tittar i backspegeln men springer framåt (se också inlägg om Handelsbanken). Henry Mintzbergs kanske mest kända bok heter Rise and fall of strategic planning.

Fortsätt läsa Nackdelar med projektarbete

Multiprojektledning – när projektens resultat är viktiga

Multiprojektledning är att leda en verksamhet som har många projekt. Ett projekt är ingen isolerad ö, projekten måste sätta i ett strategiskt sammanhang. 

När man driver många projekt parallellt kallas verksamheten för multiprojekt organisation. Ett exempel på sådan verksamhet är produktutveckling. Projekten delar här på resurser, teknik och kunder, vilket gör att projekten är starkt beroende av varandra.

Fortsätt läsa Multiprojektledning – när projektens resultat är viktiga

Puls produktutveckling

Puls produktutveckling svarar på frågan vad vi menar med puls och pulsmöten. Syftet är ökad produktivitet och effektivitet, bl.a. kortare ledtider.

Puls produktutveckling

Syftet med puls produktutveckling (Pulsguiden) är att öka företagets lönsamhet. Vi gör detta genom att införa puls och pulsmöten i strategiarbetet, från positionering till realisering av strategier.

Fortsätt läsa Puls produktutveckling