Agil Projektledning med Puls

För utvecklare och projektledare, 2 dagar.

Parmatur Pulse innehåller flera agila metoder som används i projekt och team, såsom pulsmöten, projektmål och aktivitetsplaner. Utvecklarna kan ha lärt sig att använda dessa metoder i en projektplaneringsworkshop. Men för att fullständigt bemästra arbete och utveckling i ett agilt projekt behöver du inte bara veta vad du ska göra, utan också varför. Denna kurs ger en vetenskaplig bakgrund till de agila projektmetoderna. Kunskapen gör det möjligt för teamen att välja rätt metod för den aktuella situationen och justera den efter behov för att skapa mer värde.

Alla utvecklingsorganisationer brottas idag med samma typer av problem. De lider av överbelastning, otydliga prioriteringar, stress, krångliga arbetsrutiner, otydliga roller. Det gör det är svårt att samarbeta över funktionsgränser, skapar brist på information och saktar ner kunskapsspridningen. Konsekvensen blir att projekten inte förmår leverera i enlighet med förväntningarna och intentionerna i strategierna. Puls hantera dessa problem genom att utgå från principer (naturlagar) som styr förutsättningarna i en verksamhet. Baserat på principerna finns i Puls ett antal praktiska metoder för hur pulstavlor utformas och hur pulsmöten genomförs. Med dessa metoder och förståelse för bakomliggande principer på plats kan hela verksamheten dra åt samma håll utan stress och överbelastning.

Kursen lär dig hur du organiserar arbete i agila projekt och team, hur pulstavla och pulsmöten fungerar och varför övergripande planer behövs i en agil utvecklingsverksamhet.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Pris 38.500 SEK. Beställ här.

InledningGrundläggande begrepp i Puls och hur en agil organisation utformas via ett nätverk av pulsmöten.
Jämna ut arbetsbelastningen och korta köernaAgil är inte att arbeta hårdare utan att korta köer och ledtider så att administration och kvalitetsfel minskar.
Köteori utgör grunden för hur lagarbete ska organiseras för att få högt tempo. Vi går igenom hur metoderna i Puls stöder detta och vad som krävs av individerna.
Teamarbete i självorganiserade teamVad krävs för att människor ska kunna arbeta tillsammans.
Projektgrupper bör kunna arbeta relativt ostört. Samtidigt får teamen inte bli statiska och förlora sin kreativa förmåga.
Real-tidsplanering

Dela upp projektmål i dagliga arbetsuppgifter
Osäkerhet och risk är ständigt närvarande i allt utvecklingsarbete. Detaljerad planering i realtid och uppdelning av arbetet i mindre delar minskar osäkerheten. Detta görs inom en övergripande plan som fokuserar teamet för att förverkliga projektmålen. Frekvensen av pulsmöten kommer att påverka storleken på aktiviteterna och därmed kostnaderna.
Komplexitet och osäkerhetI det här avsnittet diskuterar vi olika sätt att organisera teamarbete och hur man använder olika mötesrum i olika situationer.
Portfölj- och produktteamUtvecklingsarbete görs för att förverkliga företagets strategier. I det här avsnittet visar vi det arbete som i Puls görs av portfölj- och produktteamet.
Problemhantering i projektOväntade händelser är en naturlig del av all produktutveckling, eftersom vi rör oss i delvis outforskade områden.
I Puls hanteras problem och avvikelser på ett kontrollerat sätt och med ett minimum av administration.