Agil Multiprojektledning med Puls

För chefer i multi-projektverksamheter, 2 dagar

Kursen ger en introduktion till vad Parmatur Pulse är, de byggstenar som behövs för agil multiprojektledning och hur pulsmöten fungerar i en multiprojektmiljö.

Många företag kämpar med överbelastning, oklara prioriteringar, komplicerade arbetsrutiner och oklara roller. Situationen gör det svårt att samarbeta över funktionsgränser, vilket leder till brist på information och att projekten inte kan leverera i enlighet med förväntningar och strategier. Parmatur Pulse hanterar dessa problem genom att utgå från agila principerna baserade på vetenskaplig bakgrund och tillhandahålla metoder för organisation, samarbete och styrning.

Kursen lär dig hur man bygger en agil verksamhet och vilka viktiga komponenter som krävs för att den ska fungera. Kursen låter också gruppen skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter med en eventuell implementering av Pulse.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Pris 38.500 SEK. Beställ här.

Inledning

Nätverk av pulsmöten

Detta avsnitt presenterar grundläggande organisationskoncept, hur en agil organisation kan byggas upp och skalas. I Pulse är organisationens ryggrad utformad som ett nätverk av olika pulsmöten.
Utjämna arbetsbelastning

Portfölj- och Uppdragsledning
Principer för köteori och Little’s lag samt hur de påverkar arbetsorganisationen.
Ett system som laddas till mer än 80% av sin fulla kapacitet kommer att drabbas av långa ledtider, höga kostnader och sjunkande kvalitet. Agil är inte att arbeta hårdare utan att minska köer och ledtider så att administrations- och kvalitetsfel minskar. Detta avsnitt presenterar de metoder som används i Pulse för att ta kontroll över belastning och köer, med fokus på projektportfölj och uppdragshantering.
Teamarbete

Resurshantering
Vad krävs för att människor ska kunna arbeta tillsammans.
Med belastningen under kontroll kan projektgrupperna arbeta relativt ostört. Samtidigt får teamen inte bli statiska eftersom de sedan gradvis tappar sin kreativitet. Detta avsnitt visar metoder för att skapa olika typer av team som är lämpliga för olika situationer, med fokus på resurshantering.
Real-tidsplanering

Frekvens av pulsmöten
Hur detaljerad planering i realtid minskar osäkerheten och hur frekvensen av pulsmöten påverkar storleken på aktiviteter och totala kostnader.
Osäkerhet och risk finns ständigt närvarande i strategi och utveckling. Men osäkerhet kan hanteras genom att dela upp arbetet i mindre delar så att eventuella fel och problem isoleras.
Riskhantering

Agilt beslutsfattande
Hur arbete med olika grader av komplexitet och osäkerhet organiseras.
Delegerat beslutsfattande i team kopplas samman med en övergripande strategi för att skapa en agil beslutsprocess och transparens. Detta avsnitt kommer att fokusera på hur man utformar en agil beslutsprocess från ett nätverk av pulsmöten.
Strategiskt fokus och design

Portfölj- och produktteam
Hur affärs- och produktledning arbetar och visualiserar sitt resultat för att fokusera företagets resurser.
Utvecklingsarbete genomförs för att förverkliga företagets strategier. För att driva projekt i högre tempo måste verksamheten ha förmågan att fatta beslut och omformulera strategier i realtid. I det här avsnittet visar vi hur portföljen och produktteamet arbetar i Puls.
Problemhantering

Strategiskt beslutsfattande
Oväntade händelser är en naturlig del av all produktutveckling, där vi rör oss i delvis outforskade områden. Från dessa händelser kan vi lära oss något nytt och skapa innovativa lösningar. I Puls försöker vi inte minimera antalet oväntade händelser. Istället hanteras de som en naturlig del av verksamheten och till en låg kostnad. I det här avsnittet visar vi hur antalet strategiska beslut ökar när de operativa grupperna blir agila.