Det Agila Företaget – recension

Det Agila Företaget: fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?  Det Agila Företaget: fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?

Som titeln säger så handlar boken om skillnaden mellan byråkratiska, trögrörliga supertankers och agila, lättrörliga företag. Du som läsare kanske då tänker att detta är en helt onödig bok, vilka företagsledare och ägare vill att deras företag ska vara en trögrörlig supertanker? Finns det verkligen några sådana företag idag? Tyvärr finns nästan bara sådana företag enligt bokens författare. Och det är vad den här boken handlar om. Varför väljer ägare och företagsledare att organisera sina företag som supertankers? Hur ser alternativet ut? Och vilka vinster skulle alternativet föra med sig.

Boken Det Agila Företaget av Lennart Francke och Göran Nilsson är dels en debattbok, dels en introduktion till vad agil styrning är och hur det praktiskt kan se ut. Författarna tar exempel från olika företag, men framförallt från Handelsbanken där Francke arbetat i 36 år.

Debatt mot bonusar, granskning och kontroll

Det debattinlägg som Francke och Nilsson gör i boken är framförallt kritik mot dålig ägarstyrning. Från 1980-talet och framåt har styrelserna allt mer förlitat sig på VDen, och för att VD ska ha samma intresse som ägarna har allt större bonusar delats ut. Företagen idag ägnar sig åt styrning uppifrån och ner, något de kallar vertikal styrning. Mycket av styrningen kretsar kring kontroll och uppföljning kring ekonomiska mål. Författarna menar att tonvikten istället ska vara en horisontell styrning där kundernas behov är utgångspunkten.

Resultat av den vertikala styrningen, mätt i börsvärde, har uteblivit. På 1980-talet, när bonusarna var låga, steg Stockholmsbörsen 1100 %. De senaste årtiondena har värdet i stort sätt legat stilla (mätt per årtionden).

Det går förstås att hävda, vilket Francke och Nilsson också påpekar, att börsen under 1980-talet steg från låga nivåer. Men 80-talet var också en period med förhållandevis många innovationer, något som Sjöö visat och som jag tidigare har bloggat om. Lyftet under 80-talet kan, som jag ser det, ha varit ett resultat av ett fokus på att utveckla nya produkter och tjänster (dvs. lösa kundproblem), vilket resulterade i ökade vinster.

Innovationerna minskar

The Innovation Illusion: how so little is created by so many working so hard

Dålig ägarstyrning är också något som lyfts fram i boken av Fredrik Erixon och Björn Weigel. Medan Erixon och Weigel framförallt fokuserar på institutionella ägares bristande intresse för risk, så diskuterar Francke och Nilsson ägare och lednings besatthet av kontroll och uppföljning. Som jag förstår det, är det två sätt att beskriva samma grundproblem. Företaget ses som en black box (en supertanker) vars framtid enbart vilar i händerna på dess kapten – VD. Övriga chefer och medarbetare ses som kuggar i ett maskineri som enbart bidrar så länge de följer standardiserade rutiner.

Byråkratisering av företagen är också något som både Francke och Nilsson respektive Erixon och Weigel diskuterar i sina böcker. Det är ett stort fokus på kontroll och uppföljning i den vertikala ägardimensionen, medan den horisontella kunddimensionen kommit i skymundan.

Resultatet av fokus på kontroll och uppföljning, istället för att hitta nya innovativa lösningar på kundproblem, leder till dålig anpassningsförmåga. Och dålig anpassningsförmåga leder i sin tur till dåligt resultat för ägarna. Den enda vinnaren, enligt författarna, är VD med sin bonus.

Agil styrning

Som alternativ till byråkratiska supertankers visar Francke och Nilsson i Det Agila Företaget hur decentraliserade, agila (eller organiska) organisationer, kan fungera. De gör detta med exempel från framförallt Handelsbanken. Och detta är också bokens svaghet. Ett exempel från bankvärlden är lite tunt. Det finns andra svenska exempel, som det decentraliserade ICA (jämfört med det toppstyrda KF) och Atlas Copco koncernen som skulle varit intressanta komplement.

Jag har tidigare skrivit om Handelsbanken och Jan Wallander. Handelsbanken gick i början av 1970-talet igenom en finansiell kris som hotade bankens överlevnad. Wallander hade tio år som framgångsrik VD på Sundsvallsbanken bakom sig när han rekryterades till Handelsbanken. Han vände på bankens organisation så att beslut kunde fattas ute på kontoren. Centralstyrning som t.ex. budget plockades bort eftersom detta enligt Wallander inte tillförde något värde till verksamheten.

Att Handelsbanken valde bort budget och vertikal strategisk planering under 1970 och 80-talen, när detta var som mest inne, väckte stor uppmärksamhet redan då. Istället formas bankens strategier i den horisontella dimension, i mötet med kunden ute på bankkontoren. Handelsbankens agila styrning har gjort banken mycket lönsam och stabil i tider då andra banker har varit tvungna att be staten om hjälp.

Lean och agility

Francke och Nilsson diskuterar också vad lean är, och hur det förhåller sig till agility. Författarna skriver att tillämpning av lean skiljer så kraftigt åt, att det går att tala om mekaniskt lean respektive agil lean. En del som kallats lean har enbart handlat om standardisering och ständiga förbättringar. Francke och Nilsson menar att det är mer rätt att kalla detta fordism, eftersom det inte har något med lean att göra.

Agilt lean bygger på förmåga flexibilitet, i synnerhet hos de medarbetare som genom sitt arbete har kontakt med kunderna. Författarna nämner medarbetarna på ett bankkontor, men flexibilitet ser jag också som grundläggande för framgångsrik produktutveckling. Standardiserade processer och detaljstyrning rimmar illa med flexibilitet. Snabbrörliga fiskstim kräver att medarbetarna kan agera utifrån situationens krav och möjligheter inom ramen för en agil organisation.

Min rekommendation av Det Agila Företaget

Sammanfattningsvis är detta en bra bok för alla som vill förstå vad agility och agil styrning innebär. Tillsammans med boken The Innovation Illusion ger boken förståelse för dagens problem och en översikt över alternativen.

Jag kan därför varmt rekommendera denna bok för alla som vill ha en första introduktion till agil styrning.

 

Förslag på hur agil styrning kan utformas finns i boken Agil Organisering med Puls och en beskrivning av agil styrning i den horisontella dimensionen finns i Agil Multiprojektledning med Puls.

Lämna ett svar