Lean: modefluga eller innovation?

Vad är lean, egentligen? Lean väcker starka känslor, men kunskapen om vad det i grund och botten handlar om saknas ofta.

Allt fler kommer i kontakt med begreppet lean. En del säger att lean är bra, andra att det är en modefluga som kommer att försvinna.

Definitionen av lean skiljer sig åt både bland forskare och praktiker. Ibland framställs lean som ett rationaliseringskoncept likställt med scientific management. Andra definierar lean utifrån hur biltillverkaren Toyota arbetar. Några påstår at lean inte går att definiera. Jag tillhör dem som ser lean som en innovation, som kan förstås och förklaras med vetenskapliga metoder.

Lean uppfanns av Taiichi Ohno

Upphovsmannen Taiichi Ohno arbetade som produktionstekniker och senare produktionschef. Han försökte lösa ett klassiskt problem i produktionen – att få fram rätt material till monteringslinjen när det behövdes, just-in-time.

Detta är ett svårare problem än många föreställer sig. I en verksamhet med 100-tals interna och externa aktörer finns en hög grad av osäkerhet. Detta leder till att man får överskott av en del artiklar och brist på andra oavsett hur avancerade planeringsmetoder eller affärssystem man har.

Jag trodde länge att osäkerhet skulle gå att ta bort med nästa ännu kraftfullare produktionsplaneringssystem, det var vad jag hade blivit lärd genom åren. Men den osäkerhet som finns i en verksamhet kan inte reduceras, ännu mindre elimineras.

Osäkerheten uppkommer naturligt som en följd av interaktionsmönstren mellan aktörerna. Redan vid så få som tre aktörer blir systemet komplext och det exakta utfallet går inte att förutse.

Wikimol. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenz_attractor_yb.svg. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Scientific management är problemet, lean lösningen

För att komma tillrätta med osäkerheten rekommenderar förespråkare för scientific management, från Frederick Taylor till W. Edwards Deming, en uppdelning av systemet i mindre delar som man sedan optimerar var för sig.

Tanken är att man uppifrån-och-ner kan optimera hela systemet via dess delar och hitta best practice. Men detta är inte möjligt eftersom osäkerhet är en inneboende egenskap. Summan av delarna är inte lika med systemet.

Taiichi Ohno hittade en annan lösning på problemet: självorganiserade team som leder sig själva med hjälp av visuell styrning och feltolerans. Lean kan hantera dynamiska system eftersom det bygger på självorganisering. Utgångspunkten för scientific management var linjära, icke-dynamiska, system.

Lean består av två delar: visuell styrning och felhantering. Visuell styrning sätter gränser får hur mycket arbete som samtidigt tillåts pågå. I enlighet med köteori  kan detta ge en stor hävstång i produktiviteten. Läs med i Vad är lean?

Självorganisering

För att självorganisering ska uppstå så får det inte finnas förutbestämda regler, rutiner eller arbetsformer som begränsar teamens handlingsutrymme. Ett icke-linjärt system med få handlingsalternativ är definitionen av ett kaotiskt system. Däremot måste det finnas en struktur som ger teamen ett sammanhang att verka inom.

I produktionen formas strukturen av produktionssystemet, det vill säga den teknologiska strukturen. Inom strategi och utveckling skapar vi denna teknologiska struktur med hjälp ett nätverk av beslutsmöten i form av pulstavlor i ett pulsrum där olika team med olika mandat interagerar.

Jag tror lean är ett begrepp som för närvarande används för att beteckna många helt olika saker. Med tiden kommer en del avarter att försvinna, samtidigt som de grundläggande idéerna bli så inarbetade i våra organisationer att vi kommer att ta dem för givet. Men dit är vägen lång.

Relaterade inlägg

Socioteknik och lean har mycket gemensamt Teknisk struktur bilder grunden för den sociala organisationen Lean är arbetsform som stöder decentraliserade och självorganiserade team. Sociotek...
Lean i lärande processer Lean i lärande processer har andra förutsättningar än lean i tillverkning eller tjänsteproduktion.  Lean är ett begrepp som har tilldelats mång...
SR rapporterar om Puls hos Akzo Nobel Puls hos Akzo Nobel. I höstas hade Sveriges Radio (SR) ett reportage från Pulsrummet hos Expancel, Akzo Nobel i Sundsvall. Du hittar artikeln och ...

Lämna ett svar