Agil nätverksorganisation för krävande uppgifter i högt tempo

Agil nätverksorganisation är ett nytt sätt organisera en verksamhet på. En agil nätverksorganisation kan hantera komplexa ärenden i högt tempo.

Under de år vi har arbetat med att implementera Pulsguiden hos företag har vi av erfarenhet lärt oss att frekvensen i pulsmötena, antalet olika pulsmöten och andelen av verksamheten som involveras i pulsnätverket är viktiga för framgång. Ju högre desto bättre.

För att förstå vad ett nätverk är och hur det skiljer sig mot industriålderns synsätt, så har Foton lab gjort följande introduktionsfilm.

Puls är byggt som en nätverksorganisation, där vissa noder har fler kontakter än andra och därigenom mer inflytande.

Agile-network-organisation-hubb

Slumpvisa nätverk

I ett vanligt företag utan pulsnätverk uppstår spontant interaktion mellan människor för att man ska kunna lösa sina uppgifter. En del av denna interaktion är återkommande och delvis institutionaliserad via mötesforum. Men en stor del av interaktionen sker slumpvis. Kopplingarna som finns mellan olika delar av verksamheten är bristfälliga. Information och behov förloras på vägen vilket leder till energiförluster och turbulens.

Agil nätverksorganisation – guidade nätverk

I en agil nätverksorganisation etableras institutioner som ska kunna hantera alla uppgifter och frågeställningar, både återkommande och unika. I en visuell beslutsstruktur utgörs institutionerna av pulsmöten. Dessa blir av nödvändighet tvärfunktionella för att information och interaktion ska kunna sprida sig till berörda delar av verksamheten. Institutionerna måste också vara tillräckligt många för att man dels ska kunna fånga upp behov och problem, dels ha kunskap och handlingsutrymme att kunna hantera dem. T ex måste frågor om tekniska vägval i första hand hanteras av utvecklarna i projekten, medan frågor om vilka investeringar som är viktigast att göra hamnar på ledningsgruppen. Dock kommer dessa båda olika frågor, tekniska vägval respektive investeringsbeslut, att påverka varandra vilket gör att information måste kunna flöda mellan pulsmötena. Ju högre frekvens i pulsmötena, ju större antal olika pulsmöten och ju större andel av verksamheten som involveras i pulsnätverket desto enklare fortplantar sig information igenom verksamheten.

Kanalisera energin

Jag brukar tänka i en liknelse. Vågor på havet transporterar energi från vinden över stora avstånd utan att vattnet i sig transporteras, det sker bara en lokal cirkulerande rörelse när vågen drar förbi. Det är först när vågen når stranden som den cirkulerande rörelsen bryts eftersom toppen och botten inte kan röra sig lika fort längre. Vågen bryts och energin i vågen förloras i turbulens. På samma sätt kan man se en organisation. Så länge information kan transporteras igenom verksamheten får man bara små energiförluster, men så fort olika delar av organisationen inte är kopplade till varandra kommer informationen inte att röra sig med samma hastighet. Vågen av information bryts och energin går förlorad i form av stress och konflikter.

För att en organisation ska bli agil krävs dels ett nätverk som har tillräckligt många noder med frekventa mellanliggande kopplingar, dels att nätverket sätts upp så att ledningen kan fokusera resurserna och influera verksamhetens inriktning. Det har därmed betydelse för verksamhetens effektivitet och anpassningsförmåga hur nätverket byggs upp och var noderna etableras.

Relaterade inlägg

Uppskatta tid och kostnad Uppskatta tid och kostnad är en gissningslek. Det betyder inte att det är omöjligt göra bra uppskattningar. Bara man förstår att det är en lek.  ...
Från hierarkisk till agil organisation Att gå från hierarkisk till agil organisation är att bli decentraliserad så beslut kan tas vid källan just-in-time. En lösning är att organisera i nät...
Att förnya ett företag Att förnya ett företag är en känd utmaning. Byråkratiska ansatser behöver ersättas eller kompletteras med en organisk  ansats där lärande är utgångspu...

Lämna ett svar