Multiprojektledning – när projektens resultat är viktiga

Multiprojektledning är att leda en verksamhet som har många projekt. Ett projekt är ingen isolerad ö, projekten måste sätta i ett strategiskt sammanhang. 

När man driver många projekt parallellt kallas verksamheten för multiprojekt organisation. Ett exempel på sådan verksamhet är produktutveckling. Projekten delar här på resurser, teknik och kunder, vilket gör att projekten är starkt beroende av varandra.

Lean i produktutveckling och multiprojektledning

Lean i produktutveckling är att med korta utvecklingstider och högt genomflöde av nya produkter uppfylla kundernas behov.

Multiprojekt är att driva många projekt samtidigt som påverkar varandra. Typiska multiprojektmiljöer finns t.ex. i verksamhet som bedriver produktutveckling. Projekten är där beroende av samma resurser, teknikplattformar och kunder. Utan samordning av resurser, teknik och kundsegment (multiprojektledning) kommer projekten att konkurrera negativt med varandra vilket resulterar i långa utvecklingstider, förseningar, svag lönsamhet och dålig kvalitet.

Eftersom personalen ofta har specialiserat sig så arbetar de i flera projekt samtidigt, vilket gör att förseningar fortplantar sig snabbt mellan projekten. Man kan till och med säga att ju fler projekt man driver samtidigt, desto större är sannolikhet för att alla är försenade. Samtidigt finns ett mycket stort behov av tekniskt och kommersiellt samordning mellan projekten för att man ska kunna återanvända teknik, utveckla lönsamma produkter som möter kundbehov, undvika överkonstruktion samt undvika intern konkurrens mellan de egna produkterna på marknaden.

Multiprojektledning

Om multiprojektsamordningen är eftersatt kommer utvecklingen av nya produkter att ta lång tid. Det gäller speciellt plattformsutveckling och basutveckling där målen är svåra att definiera. De produkter som kommer ut har ofta låg teknisk höjd, eftersom man företrädesvis gör modelluppgraderingar och anpassningar som inte ställer samma krav på samordning. Återkopplingen blir långsam, det tar lång tid innan man upptäcker fel och brister. Produkterna blir dyra att tillverka eftersom komponenter inte återanvänds och kunnande inte delas.

Klassiska projekt och projektmodeller härstammar från amerikanska militärprojekt på 50-talet. I den filosofin såg man projekt som autonoma enheter som drevs med byråkratiska metoder. En byråkratiskt uppbyggd multiprojektverksamhet kommer att få massproduktionens alla avigsidor: långa ledtider, lågt genomflöde, lågt kundfokus, omfattande slöseri, ensamarbete och toppstyrning.

Multiprojektledning i ett kontinuerligt och integrerat system (lean) har sin vagga på Toyota där man tillsatte sin första projektledare på 50-talet. I början av 90-talet gjordes en omfattande omorganisation för att stärka samordningen och samplaneringen mellan projekten. Man införde en multiprojektorganisation som lyfte fram kärnverksamheten: produktledning och produktutveckling. Produktledning och produktutvecklingen vidareutvecklades med pulsmöten, som uppfanns i samband med det tidspressade Prius-projektet. Arbetssättet spred sig i slutet 1990-talet till Scania där Parmatur vid den tiden var engagerade. Parmatur har sedan 2001 utvecklat Pulsguiden tillsammans med våra kunder.

Korta utvecklingstider ger nya möjligheter

Produktutveckling är ett kreativt och tidvis kaotiskt arbete som är omöjligt att inlemma i en standardiserad process utan att samtidigt förstöra möjligheterna till innovation, snabbhet och anpassning. Det är vanligt att produktutvecklingsarbetet organiseras i projekt. Projektmodeller och arbetsmetoder i projekten måste utformas så att de dynamiskt kan följa med när behoven skiftar mellan olika projekt och mellan olika skeden inom samma projekt.
Med korta utvecklingstider kan man ligga närmare kunden och snabbt tillfredsställa nya behov. Man slipper också hantera de kravändringar som är en följd av långa utvecklingstider och tenderar att förlänga projekttiderna ytterligare. Man lär sig också snabbare i och med att man får återkopplingen snabbare.
Samordningen mellan projekten säkerställer att man kan utnyttja resurserna effektivt samtidigt som teknik och plattformar kan återanvändas. Med samordnat marknadsfokus kan man dessutom tillfredsställa de viktigaste kundbehoven samtidigt som man tar hänsyn till skillnaden i lönsamhet mellan olika marknadssegment.

Lean i produktutveckling och multiprojektledning

Lean i produktutveckling är att med korta utvecklingstider och högt genomflöde av nya produkter uppfylla kundernas behov.
Multiprojekt är att driva många projekt samtidigt som påverkar varandra. Typiska multiprojektmiljöer finns t.ex. i verksamhet som bedriver produktutveckling. Projekten är där beroende av samma resurser, teknikplattformar och kunder. Utan samordning av resurser, teknik och kundsegment (multiprojektledning) kommer projekten att konkurrera negativt med varandra vilket resulterar i långa utvecklingstider, förseningar, svag lönsamhet och dålig kvalitet.

Korta utvecklingstider ger nya möjligheter

Produktutveckling är ett kreativt och tidvis kaotiskt arbete som är omöjligt att inlemma i en standardiserad process utan att samtidigt förstöra möjligheterna till innovation, snabbhet och anpassning. Det är vanligt att produktutvecklingsarbetet organiseras i projekt. Projektmodeller och arbetsmetoder i projekten måste utformas så att de dynamiskt kan följa med när behoven skiftar mellan olika projekt och mellan olika skeden inom samma projekt.
Med korta utvecklingstider kan man ligga närmare kunden och snabbt tillfredsställa nya behov. Man slipper också hantera de kravändringar som är en följd av långa utvecklingstider och tenderar att förlänga projekttiderna ytterligare. Man lär sig också snabbare i och med att man får återkopplingen snabbare.
Samordningen mellan projekten säkerställer att man kan utnyttja resurserna effektivt samtidigt som teknik och plattformar kan återanvändas. Med samordnat marknadsfokus kan man dessutom tillfredsställa de viktigaste kundbehoven samtidigt som man tar hänsyn till skillnaden i lönsamhet mellan olika marknadssegment.

Relaterade inlägg

Pulstavla för visuell styrning och jidoka En pulstavla är ett verktyg för att åstadkomma visuell styrning och jidoka (lean). Pulstavlor har liknande uppbyggnad med olika innehåll beroende på...
Leanhuset i strategi och utveckling Leanhuset är ett populärt sätt att åskådliggöra bärande lean-principer och metoder som man har valt för att implementera principerna med. Lea...
SR rapporterar om Puls hos Akzo Nobel Puls hos Akzo Nobel. I höstas hade Sveriges Radio (SR) ett reportage från Pulsrummet hos Expancel, Akzo Nobel i Sundsvall. Du hittar artikeln och ...

Lämna ett svar