Införa lean produktutveckling med puls

För att framgångsrikt införa lean produktutveckling behöver man metoder som passar. Man kan inte kopiera de metoder som används i produktionen.

Metoder från Lean manufacturing går inte enkelt att lyfta över till produktutveckling. I produktion förädlas råvara till färdig produkt. Det är en relativt synlig process. Produktutveckling däremot innebär att identifiera behov och problem, vinna ny kunskap varmed man kan ta beslut som minskar osäkerheten och stegvis låser den färdiga konstruktionen. Produktutveckling är ett iterativt och komplext arbete som är svårt att rita som processflöden. Det kan liknas vid en kreativ skapandeprocess, på gränsen till kaotisk. Något som är nödvändigt för att skapa innovativa produkter

Nulägesanalys

Innan man implementerar en lösning måste man förstå de problem som man försöker lösa samt de orsaker som genererar problemen. Vi har under mer än tio års tid samlat in och sammanställt problem som chefer och medarbetare i projektorganisationer upplever. En majoritet av problemen kan grupperas in under tre bakomliggande orsaker:

  • Organisation och personal är överbelastade av arbete. Individerna arbetar med många projekt samtidigt vilket gör resursplaneringen komplex. Personalen splittras på många olika arbetsuppgifter vilket gör att man inte har tid att arbeta med framåtriktade projekt. Tid och resurser tycks aldrig räcka till för att göra ett bra jobb. Projekten tar för lång tid och de blir ofta försenade mot plan. Förseningar fortplantas mellan projekten eftersom samma resurser är involverad i alla projekt. Detta leder till att man har svårt att få ut produkterna på marknaden när efterfrågan och lönsamheten är som störst. Samtidigt ändras förutsättningar och krav under projektens gång.
  • Det tvärfunktionella samarbetet är svagt, trots att en majoritet av allt arbete görs i projekt. Det gör att kommunikationen inom organisationen går långsamt och ibland också blir felaktig. Resultatet blir att det tar mycket lång tid att fatta beslut. Den svaga kommunikationen gör också att företagets strategier enbart är kända av en liten grupp människor samt att olika delar av verksamheten kan ha olika prioritet på de projekt som rullar. Samtidigt läggs stora resurser på korta uppdrag, vars lönsamhet för företaget är låg eller obefintlig. Samordningen mellan projekten är dessutom svag. Detta leder till att projekten levererar fel resultat. Den produkt som kommer ut från projekten är inte den som ledningen, marknadsavdelningen eller kunderna egentligen ville ha.
  • Komplexiteten är hög både tekniskt i de produkter man utvecklar och geografiskt i de samarbeten man etablerar. Samtidigt ändras förutsättningarna på öppna marknader snabbt. Det gör det svårt att utarbeta långsiktiga strategier och definiera mål. Det gör det också mer krävande när man samlar in kunskap om kundernas behov och konkurrentsituation. De möjligheter man hittar till utökade affärer har kort hållbarhet och kräver korta ledtider om förverkligandet ska bli framgångsrikt. Den höga komplexiteten måste mötas med ökat samarbete för att man snabbare ska få tillgång till återkoppling och kunna samordna sina insatserna.

En lösning på problemen ovan måste kunna generera kortare ledtider och ökat samarbete så att mer värdeskapande arbete genereras. Den ökade produktivitet och det högre genomflöde som är resultatet av en lyckad lean implementation skapas utifrån kortare ledtider och mindre slöseri (mindre mängd okoordinerat arbete).

Införa lean produktutveckling med puls

Med Pulsguiden kan vi nå radikalt kortare utvecklingstider. Vi kan också åstadkomma en transparens så att man kan se och styra det arbete som pågår. Pulsguiden är Parmaturs implementation av lean i organisationer som arbetar med strategi och utveckling. Pulseguiden är en organisationsmodell som ger förutsättningar för ledningen att leda en multiprojektverksamhet på ett effektivt sätt.

 

Relaterade inlägg

Från Vängåvan till Kungsträdgården av Jan Wallande... Från Vängåvan till Kungsträdgården av Wallander är mer aktuella än någonsin då nya snabbrörliga (agila) organisationsformer behöver utvecklas och spri...
Fraktala organisationer Fraktala organisationer är betydligt snabbare än en hierarkisk organisation, eftersom det är kortare väg genom nätverket. Fraktaler har blivit kända ...
Agilt strategiarbete Agilt strategiarbete är att skapa en strategi ner det behövs, just-in-time. Agilt avser att skapa möjligheter och att utnyttja möjligheter, att vara s...

Lämna ett svar